REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu WYGRAJ STYLIZACJĘ ŚLUBNĄ

  1. Postanowienia ogólne

I.1. Organizatorem konkursu pod nazwą WYGRAJ STYLIZACJĘ ŚLUBNĄ

(dalej: Konkurs) jest ANNA PIWOWARCZYK STYLOVE (dalej: Organizator).

I.2. Organizator Konkursu odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie techniczne.

I.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

I.4. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród.

I.5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, Piła, ul. ROOSEVELTA 52.

I.6. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

I.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook®, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

I.8. Konkurs rozpocznie się 17 LIPCA 2016r. o godz. 21:00 i będzie trwać do 27 LIPCA 2016 do godz. 22:00. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 28 LIPCA 2016 o godzinie 20:00.

I.9. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

I.10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

I.11. Powołuje się Jury konkursowe, złożone z przedstawiciela Organizatora oraz 2 niezależnych osób, które przyzna nagrody zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz będzie rozpatrywać ewentualne reklamacje.

I.12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

II. Warunki udziału w Konkursie 

II.1. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się, krewnych i powinowatych w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia włącznie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II.3. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt II.1 i II.2 powyżej, musi:

a) zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez napisanie komentarz pod postem konkursowym oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.

b) mieć status fana w fanpage’a STYLOVE Wizaż i Stylizacja

c) polubić i udostępnić publicznie post konkursowy WYGRAJ STYLIZACJĘ ŚLUBNĄ

d) umieścić w poście pod plakatem Projektu komentarz z datą ślubu oraz opisem swojej wymarzonej stylizacji ślubnej.

II.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych, zdjęć i wideo m.in. w mediach społecznościowych, stronach internetowych Organizatora.

II.5. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook i zamieścić tylko jeden komentarz. Zakładanie fikcyjnych kont, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody.

III. Zasady i przebieg konkursu

III.1. Aby wziąć udział w Konkursie i mieć szansę wygrania jednej z nagród należy w okresie 17.07.2016 g. 21:00 – 27.07.2016 g. 22:00:

  • polubić fanpage STYLOVE Wizaż i Stylizacja,
  • polubić i udostępnić  post konkursowy,
  • napisać w komentarzu datę swojego ślubu wraz z opisem wymarzonej stylizacji ślubnej.

III.2. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz z opisem.

III.3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury powołane przez Organizatora składające się z przedstawiciela Organizatora, fotografa ślubnego oraz dziennikarki. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wybierze 3 najciekawsze propozycje.

III.4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 28 lipca 2016 roku o godzinie 20:00.

IV. Nagrody w Konkursie

IV.1. W Konkursie przyznana zostaną 2 nagrody główne w postaci profesjonalnej stylizacji ślubnej obejmującej: ślubną analizę kolorystyczną, makijaż próbny i ślubny (w dniu ślubu), analizę sylwetki i dobór kroju sukni ślubnej, 2 godzinne wspólne zakupy sukni ślubnej (wartość nagrody 550 zł)

oraz 1 nagroda dodatkowa w postaci konsultacji ślubnej obejmującej: ślubną analizę kolorystyczną, analizę sylwetki i dobór kroju sukni ślubnej (wartość nagrody 280 zł).

IV.2. Nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane w formie postu na tablicy wydarzenia w dniu 28 lipca 2016 r.

V. Wydanie nagród

V.1. Warunkiem wydania nagrody in. wykonania usługi jest podanie danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

V.2. Usługi będące nagrodą w Konkursie zostaną wykonane po wcześniejszej rezerwacji terminu.

V.3. Nagroda przepada, jeśli nie zostanie zachowany umówiony termin jej wykonania.

V.4. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu wykonania poszczególnych składowych nagrody.

V.5. Organizator ma prawo zweryfikowania wieku zwycięzcy przed przyznaniem nagrody.

V.6. Nagrody rzeczowe lub usługi w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

V.7. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody oznacza to, że zdobywca nagrody nie może żądać przeniesienia własności nagrody na osobę trzecią.

VI. Odpowiedzialność Organizatora

VI.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ani podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych, takich jak miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika telefonu i adresu do korespondencji, które uniemożliwiającą przekazanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie i wynikającą z tego niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody.

VI.2. Organizator dołoży należytych starań, w celu zapewnienia, aby udział w Konkursie możliwy był dla użytkowników wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za możliwość i efektywność udziału w Konkursie przy ich użyciu.

VI.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

VII. Postępowanie reklamacyjne

VII.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres 64-920 Piła, ul. Drzymały 8/2.

VII.2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.

VII.3. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Jury konkursowe.

VII.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VII.5. Osoba składająca reklamację zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiona za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

VII.6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

VIII.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) („Ustawa”) informacje uzyskane od Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.

VIII.2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Ustawą.

VIII.3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych .

Reklamy